Táto stránka používa technické, analytické a cookies tretích strán.
Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.

Preferences cookies

Kurzy štandard – úrovne

Kurzy taliančiny „štandard“ (48 vyuč. h.) sú u nás rozdelené do týchto úrovní:

A1.1 A2.1 B1.1 B2.1 C1
A1.2 A2.2 B1.2 B2.2
B1.3


Úroveň A1.1

Učebnica: Nuovo espresso 1 (Alma Edizioni), lekcie 1 – 5.

Ciele kurzu:

 • Porozumieť najbežnejším výrazom a základným frázam na uspokojenie konkrétnych potrieb a tie vedieť používať.
 • Vedieť predstaviť seba a iných a klásť otázky týkajúce sa informácií osobného rázu, napr. o mieste, kde žijem, o ľuďoch, ktorých poznám a veciach, ktoré vlastním a na podobné otázky vedieť odpovedať.
 • Vedieť sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, pokiaľ druhá osoba hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotná napomáhať.
 • Vedieť jednoduchým spôsobom opísať vlastné zázemie, prostredie, ktoré ma bezprostredne obklopuje.

Učebný plán: korešponduje s obsahom lekcií 1 – 5 učebnice Nuovo Espresso 1

 • Primi contatti (zoznámenie – vedieť sa pozdraviť, predstaviť, opýtať sa na meno a bydlisko; predstaviť ďalšiu osobu, dať číslo telefónu a adresu, požiadať o zopakovanie informácie)
 • Io e gli altri (ako začať konverzáciu, predstaviť sa/niekoho, opýtať sa na osobné údaje a poskytnúť ich, informovať sa ohľadom jazykových znalostí druhých a poskytnúť informácie o svojich, vyjadriť nad niečím ľútosť, poďakovať, spýtať sa na vek a oznámiť svoj vek)
 • Buon appetito! (vedieť si objednať  v bare a v reštaurácii; požiadať o niečo a objednať si niečo zdvorilým spôsobom, požiadať o veci chýbajúce na stole, vypýtať si účet, vedieť si objednať telefonicky)
 • Tempo libero (hovoriť o voľnom čase, o tom, ako často niektoré činnosti opakujeme, vyjadriť svoj vkus a čo uprednostňujem, vyjadriť súhlas a nesúhlas, opýtať sa a vedieť odpovedať na čas)
 • In albergo (objednať hotelovú izbu, opýtať sa a poskytnúť informácie, opýtať sa na cenu a poskytnúť info o cene hotelovej izby, rozprávať o zariadení izby, informovať sa ohľadne predmetov v izbe, sťažovať sa, popísať byt, prenajať si byt, zdôvodniť svoje rozhodnutie/výber)

GRAMATIKA: osobné zámená, pravidelné slovesá – are / essere, avere, fare, stare / podstatné mená v jednotnom čísle / zápor / určité a neurčité členy / questo – questa / predložky a a in / opytovacie zámená che, chi, dove, quanti / základné číslovky do 100 / pravidelné slovesá  –ere / volere – preferire / množné číslo podstatných mien / určité členy / bene –buono / opytovacie členy che cosa, quali, quante; pravidelné slovesá –ire / andare, giocare, leggere, uscire / príslovka času di solito, sempre, spesso, qualche volta, non…mai. / predložky: in, a, con / dni v týždni / mi piace – mi piacciono / anche – neanche / nepriame zámená v jednotnom čísle (prízvučné a neprízvučné) / opytovací člen perché; c’e –ci sono / potere a venire / časová predložka da..a / predložky s členom / mesiace / radové číslovky / opytovací člen quanto / základné číslovky od 100 / dátum

Porovnanie so SERR:  A1 – prvý kontakt

 

Úroveň A1.2

Učebnica: Nuovo espresso 1 (Alma Edizioni), lekcie 6 – 10.

Ciele kurzu:

 • Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).
 • Dokáže komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.
 •  Vie jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Učebný plán: korešponduje s obsahom lekcií 6 – 10 učebnice Nuovo espresso 1

 • „In giro per l’Italia“
 • „Andiamo in vacanza!“
 • „Sapori d’Italia“
 • „Vita quotidiana“
 • „La famiglia“

Gramatické aspekty:  
Slovná zásoba: výrazy viažúce sa na každodenný život, vyjadrenie času – včera, minulý týždeň…, mesiace, dátum, blahoželanie, športy a voľnočasové aktivity, príslovky času a frekvencie, jedlá, farby, príslovky množstva; prídavné mená viažúce sa na opis obydlia, príslovky miesta, dopravné prostriedky, prídavné mená a výrazy viažúce sa na opis osoby, slovná zásoba viažúca sa na opis rodiny.

Gramatika: Passato prossimo – minulý čas, používanie pomocných slovies essere a avere; slovesá môcť a vedieť, zhoda podstatného a prídavného mena v množnom čísle, kontrakcia predložky a člena (dei, delle, degli…), osobné zámená viažúce sa na predmet;particella „ne“, slovesá „essere“ a „esserci“, c’è, ci sono, slovesá prísť a chcieť, predložky in a su + určitý člen; privlastňovacie zámená, ukazovacie zámená „questo“ a „quello“; neosobná forma „si, sloveso musieť, zámenné častice „ne“, „ci“.

Porovnanie so SERR: A1 – prvý kontakt

 

Úroveň A2.1

Učebnica: Nuovo espresso 2, lekcie 1-4
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 20%

Ciele kurzu: 

 • Vedieť predstaviť a opísať nejakú osobu; opísať ako dlho a akým spôsobom sa učím taliančinu; vedieť opísať svoje záujmy; vedieť vyjadriť názor a obhájiť si ho. Vedieť sa spýtať na cenu cestovných lístkov a spojenia; vedieť si zakúpiť lístok, vyjadriť želanie a poskytnúť radu zdvorilým spôsobom;Vedieť opísať oblečenie; vedieť rozprávať o udalostiach a životnom štýle v minulosti; vedieť porovnať správanie ľudí v minulosti a v súčasnosti.
 • Vedieť vyrozprávať nepríjemný zážitok, epizódy z vlastného života, za života nadobudnuté zvyky; vedieť rozprávať o svojich detských snoch; vedieť vyjadriť akú hudbu mám rád
 • vedieť určiť obľúbené a menej obľúbené aktivity a zdôvodniť svoj názor; vedieť opísať radostnú udalosť; vedieť opísať recept, potraviny, porozumieť receptu; vedieť rozprávať o rôznych životných štýloch a stravovacích návykoch

Učebný plán: korešponduje s témami lekcií 1.- 4. učebnice Nuovo espresso 2:

 • In giro per negozi (vedieť opísať a kúpiť oblečenie, vyjadriť pochybnosť, vkus a názor, vedieť poradiť, požiadať o radu, porovnať)
 • Quando ero piccola (rozprávať o svojich spomienkach, opísať zvykya situácie z minulosti, argumentovať v prospech a proti niečomu)
 • Un tipo interessante (opísať fyzický vzhľad osoby, rozrpávať o jej vlastnostiach, porovnať ľudí, analyzovať psychologickú stránku osoby, slušne poprosiť, urobiť návrh, dať radu, vyjdariť túžbu)
 • Ti va di venire? (prijať a zamietnuť pozvanie, urobiť protinávrh, zdôvodniť zamietnutie, dohodnúť stretnutie, telefonicky objednať lístok do divadla)

Gramatické aspekty:  sloveso piacere + neurčitok alebo podstatné meno; nepriame zámená, príslovka troppo, zámená questo/quello; imperatív 2. osoby singuláru;  zámená che a cui; sloveso farcela; podmieňovací spôsob; qualche; príslovky končiace na  -mente; formy a použitie imperfekta; porovnávanie – pravidelné formy; použitie jednoduchého minulého času a imperfekta; priame zámená v minulom čase; sloveso stare + gerundium;  absolútny superlatív;

Porovnanie so SERR: A2 – prežitie

 

Úroveň A2.2

Učebnica: Nuovo espresso 2, lekcie 5 – 8. (autori: Maria Balí, Giovanna Rizzo), Alma Edizioni

Ciele kurzu: 

 • Porozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa dotyčného bezprostredne dotýkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).
 • Vedieť komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.
 • Vedieť jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Učebný plán: korešponduje s obsahom 5. – 8. lekcie učebnice Nuovo espresso 2

 • Buon viaggio! (Rozprávať o návykoch pri cestovaní; vyjadriť potešenie s návrhom, údiv, nesúhlas, vedieť sa informovať, opýtať sa na dĺžku cesty, cenu)
 • A tavola! (vedieť poradiť, reagovať na sociálnych sieťach, vyjadriť svoje potreby, hovoriť o jedle a stravovacích zvyklostiach, opísať chuť, vyjadriť názor)
 • Come va? (informovať o zdravotných problémoch, opísať príznaky, poradiť ohľadom zdravia a športových aktivít, rozprávať o svojom vzťahu k športu, snažiť sa presvedčiť niekoho)
 • Egregio dottor… (hovoriť o budúcnosti, vyjadriť túžby a zámery, napísať žiadosť o zamestnanie, vedieť vyjadriť predpoklad, podmienku, vedieť hovoriť o práci a pomienkach práce)

Gramatické aspekty:

Nepravidelné formy množného čísla podstatných mien; Nepriamy rozkazovací spôsob (pri vykaní) zámená a rozkazovací spôsob; rozkazovací spôsob v jednotnom a množnom čísle ty/vy; zápor v rozkazovacom spôsobe; spojka se; porovnávacie formule prostredníctvom di a che; meglio a migliore; jednoduchý budúci čas; stare + gerundio; priame zámená jednoduchý minulý čas; quello e bello + podstatné meno; imperfektum a jednoduchý minulý čas; tranzitívne a netranzitívne použitie slovies  cominciare/iniziare/finire.

Porovnanie so SERR: A2 – prežitie

 

Úroveň B1.1

Učebnica: Nuovo espresso 2, lekcie 9, 10 a Nuovo espresso 3, lekcie 1, 2. (Alma Edizioni)

Ciele: 

 • Rozumieť hlavným myšlienkam zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie (imput) týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa bežne stretávame v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.
 • Vedieť si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní do oblastí, kde sa týmto jazykom hovorí.
 • Vedieť napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dotyčný dobre pozná, alebo ktoré ho osobne zaujímajú.
 • Byť schopný opísať svoje zážitky a udalosti, sny nádeje a ciele a vedieť stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány

Učebný plán: korešponduje s obsahom učiva 9. a 10. lekcie učebnice Nuovo espresso 2 a 1, a 2. lekciou učebncie Nuovo espresso 3.

 • „Colpo di fulmine“  (požiadať o prepáčenie, začať rozprávanie, nabádať k rozprávaniu, porozprávať o deji v presne určenom čase, prejaviť zvedavosť, podporiť konverzáciu, vyjadriť sklamanie)
 • „Casa dolce casa“ (popísať byt, vyjadriť potreby a túžby, argumentovať za proti niečomu, vedieť porovnávať)
 • „Do you speak italian?“ (vyjadriť podobnosť, pozvať k spoločnej aktivite, vyjadriť prekvapenie, úľavu, radosť, pochopenie, pochybnosť, požičať si, porozprávať o kultúrnom alebo jazykovom nedorozumení, vyjadriť vlastný názor, súhlas – nesúhlas)
 • „Vivere in città“ (požiadať o pomoc, sťažovať sa, vyjadriť nádej, nespokojnosť, zákaz, pýtať s na príčinu, argumentovať, plánovať, vyjadriť preferenciu, určiť geografickú pozíciu miesta)

Gramatické aspekty:
mentre – durante; stare per + infinito; il passato prossimo dei verbi modali; le congiunzioni però, quindi, perché, mentre, quando; l’aggettivo bello; il congiuntivo presente dei verbi in –are, -ere, ire; il congiuntivo presente di alcuni verbi irregolari; l’uso del congiuntivo per esprimere necessità, speranza e opinione personale; il comparativo più…di, che; l’avverbio magari; il trapassato prossimo; il verbo dovere per esprimere un’ipotesi / i pronomi combinati / il prefiso negativo in-; il condizionale passato per esprimere un desiderio irrealizzato; le particelle pronominali ci e ne; alcuni verbi pronominali; i pronomi possessivi

Súvislosť so SERR: B1 – prelom

 

Úroveň B1.2

Učebnica: Nuovo espresso 3, lekcie 3 – 6. (Alma edizioni)

Učebný plán: korešponduje s obsahom učiva 3. až 6. lekcie učebnice Nuovo espresso 3.

 • Made in Italy (popísať výrobok, objekt, určiť materiál, použitie a vlastnosti; spýtať sa na / potvrdiť úmysel, povedať príčinu, vyjadriť predpoklad, vyjadriť city a duševné stavy, obavy, podmienku; reklamovať, vyjadriť pochybnosť, ospravedlniť sa, obhájiť sa, dať vinu)
 • Parole, parole, parole (vyjadriť sa adkevátne používanému komunikačnému prostriedku; porovnať, vysvetliť, začať telefonický rozhovor, ponúknuť pomoc a ochotu, spýtať sa na niekoho, oznámiť problém, reprodukovať slová tretej osoby, reprodukovať správu od niekoho)
 • Invito alla lettura (porozprávať obsah knihy, vyjadriť záujem/nezáujem, preferenciu, poradiť, opýtať sa na význam a vysvetliť, ohodnotiť)
 • La famiglia cambia faccia (prejsť na novú tému otázkou, argumentovať, potvrdiť a žiadať o potvrdenie názoru, zdôvodňovať hypotézy, komentovať štatistiku, poukázať na dôsledky, presviedčať, poukázať na výhody a nevýhody)

Gramatické aspekty:
Il congiuntivo passato; Ripasso del congiuntivo; La concordanza dei tempi e dei modi (I); Il suffisso – accio; A patto che, purché, a condizione che + congiuntivo; Gli avverbi in – mente; il congiuntivo imperfetto; Come se + congiuntivo; Il discorso indiretto; I verbi andare e venire nel discorso indiretto; La costruzione che io sappia; La concordazna dei tempi e dei modi; La forma passiva con essere e con venire; Il passato remoto; Il presente storico; Sebbene, nonostante, malgrado, benché + CONGIUNTIVO; anche se + INDICATIVO; comparativi e superlativi particolari; fare + infinito; la forma impersonale di un verbo riflessivo (ci si)

Súvislosť so SERR: B1 – prelom

 

Úroveň B1.3

Učebnica: Nuovo espresso 3, lekcie 7-10. (Alma edizioni)

Učebný plán: korešponduje s obsahom učiva 7. – 10. lekcie učebnice Nuovo espresso 3.

 • Feste e regali (príslovka „mica“, condizionale passato come futuro nel passato, periodo ipotetico del II tipo – possibilita)
 • Italiani nella storia (gerundio modale e temporale, prídavné mená končiace na -bile, 3a persona plurale in funzione impersonale, posizione dei pronomi con il gerundio)
 • Italia da scoprire (frase interrogativa indiretta, il discorso indiretto con frase principale al passato, prima che-, prima di-)
 • L’italiano oggi (forma passiva con andare, congiuntivo trapassato, periodo ipotetico del III tipo – nela passato, alcune espressioni avverbiali, il gerundio passato, l’infinito passato, dopo + infinito passato)

Gramatické aspekty : L’avverbio mica, Il condizionale passato come futuro nel passato, Il periodo ipotetico del II tipo – possibilità, Il gerundio modale e temporale, gli aggettivi in –bile, La terza persona plurale in funzione impersonale, La posizione dei pronomi con il gerundio, La frase interrogativa indiretta, Il discorso indiretto con frase principale al passato, prima che – prima di, La forma passiva con andare, Il congiuntivo trapassato, Il periodo ipotetico del III tipo – nel passato, alcune espressioni avverbiali, Il gerundio passato, L’infinito passato, Dopo + infinito passato

Súvislosť so SERR: B1 – fáza prelomu

 

Úroveň B2.1

Učebnica: Nuovo espresso 4 (Alma Edizione), lekcie 1 – 5.

Učebný plán: korešponduje s 1. až 5. lekciou učebnice Nuovo espresso 4:

 • Scuola e dintorni (raccontare un evento, parlare di abitudini legate ai ricordi di scuola, descrivere un docente, un compagno di corso, una scuola, esprimere il proprio accordo o disaccordo, esprimere rammarico, mostrare stupore e incredulità, ammettere qualcosa, criticare un‘ opinione o un’affermazione)
 • Cibo, che passione! (parlare del proprio rapporto con il cibo, parlare di giusti legati alla cucina, esprimere una preferenza, descrivere una pietanza, descrivere una procedura in modo chiaro)
 • E tu, come fai a saperlo? (trasmettere e riferire informazioni, esprimere percentuali e statistiche e commentarle, inquadrare un fatto in un secolo passato, riportare un evento o un fatto storico, argomentare e discutere il proprio punto di vista in contesti informali)
 • Il mondo del lavoro (parlare del proprio lavoro, fare una richiesta e rispondere in modo formale, esprimersi in modo chiaro e cortese in un registro formale, communicare un desiderio o un’intenzione, scambiare informazioni e consigli complessi sul proprio lavoro)
 • Che emozione! (esprimere emozioni in base al registro linguistico adottato, parlare di sè, descrivere qualcuno fisicamente e caratterialmente, lamentarsi, intervistare qualcuno)

Gramatické aspekty: uso dell’ausiliare al passato prossimo, verbi con doppio ausiliare al passato prossimo, i verbi pronominali Cavarsela e Entrarci , ripresa dei tempi passati dell’indicativo: passato prossimo, imperfetto, passato remoto, i pronomi relativi doppi Chi, Ciò che, gli indefinitim il futuro anteriore, il congiuntivo con gli indefiniti, la dislocazione a sinistra, ripresa e ampliamento del passivo: il Si passivante, verbi con preposizioni, gli avverbi di tempo: Allora, Un giorno, il discorso indiretto introdotto da Dì), i numerali come sostantivi, uso del condizionale per esprimere una notizia poco certa, l’espressione Non perché + congiuntivo, le frasi interrogative indirette, uso del congiuntivo nelle frasi relative, uso del congiuntivo con il superlativo relativo, la differenza fra Finalmente e Alla fine, il gerundio con funzione causale e ipotetica, la concordanya dei tempi: il condizionale con il congiuntivo, i nomi delle professioni al maschile e al femminile, aggettivi derivati da sostantivi, il verbo pronominale Uscirsene, uso del possessivo Proprio, la formazione del contrario di sostantivi e aggettivi, modi diversi per esprimere il Se nel periodo ipotetico(irrealtà), le espressioni Come se e Senza che + congiuntivo

Súvislosť so SERR: B2 – fáza pokroku

 

Úroveň B2.2

Učebnica: Nuovo espresso 4 (Alma Edizioni) lekcie 6 – 10.

Učebný plán:

 • I gusti son gusti! ( riconoscere i generi cinematografici, esprimere i propri gusti e le proprie preferenze, sminuire la portata di un ‚affermazione fatta in predenza, esprimersi in modo ironico, raccontare la trama di un film, recensire un film, criticare qualcuno)
 • In giro per musei (iniziare e concludere un’esposizione, concludere, mettere a fuoco, raccontare precisando particolari, descrivere un’immagine, esprimere accordo e /o disaccordo)
 • L’Italia sostenibile (esprimere un giudizio, una valutazione, esprimere una perplessità, parlare di problemi ambientali, fare proposte, esprimere desideri)
 • Curiosità d’Italia (esprimere un dubbio, spiegare qualcosa, fare i complimenti, chiedere e dare consigli, parlare di un evento culturale in modo dettagliato)
 • Una… centomila (condurre un ‚intervista, contraddire un’opinione diffusa, puntualizzare, discutere)

Gramatické aspekty: la posizione dell’aggettivo, uso del congiuntivo con frase principale negatova, uso del congiuntivo con Purché, la struttura Fare +infinito, ripresa e amliamento delle proposizioni di luogo In e A, la concordanza dei tempi al congiuntivo: ripresa e approfondimento, l=infinito usato come sostantivo, i pronomi relativi : ripresa e approfondimento, il pronome relativo possessivo Il cui, il pronome relativo Il che, la posizione dei pronomi con gerundio, participio, infinito e imperativo, ripresa e ampliamento della posizione dell’aggettivo, i diversi usi del futuro, la posizione dell’avverbio, la posizione dell’articolo determinato con i nomi geografici, il gerundio presente e passato: ripresa e approfondimento, il gerundio concessivo, alcune espressioni con verbi pronominali: A dirla tutta, Sbrigarsela da soli, Arrampicarsi sugli specchi, gli omonimi, parole con due plurali, il congiuntivo con le frasi comparative, il congiuntivo con alcune espressioni consecutive :In modo che, Far sì che, il plurale delle parole composte, l’uso di Mica, alcune forme colloquiali : Prendersela, Darci giù ecc., il comparativo di uguaglianza Tanto quanto

Súvislosť so SERR: B2 – fáza pokroku

 

Úrovne C1

Učebnica: Nuovo espresso 5 (Alma Edizione)

Učebný plán:

 • Quanta Italia c’è in te? (cominciare in un registro colloquiale; esprimere enfasi in base al contesto; esprimere sorpresa e rabbia; difendere la propria posizione e mettere in discussione quella degli altri; esprimere opinioni complesse in modo enfatico; utilizzare latinismi di uso comune
 • La nuova letteratura (obiettare, contraddire, ribattere; capire testi di narrativa contemporanea; raccontare fatti passati; evitare la volgarità)
 • Con la testa nel pallone (esprimere opinioni e dubbi; parlare di sport; esprimere intenzioni, consigli e desideri presenti e passati)
 • La grande bellezza (fare ironia, esprimere emozioni, comandi, concessioni auguri, speranze, dubbi ipotesi; fornire descrizioni e narrazioni precise e cose di un evento o di una serie di eventi; usare aggettivi ricercati per descrivere positivamente o negativamente un persona, una cosa, un luogo)
 • Il buon mangiare (esprimere previsioni ed intenzioni future nel passato in modo più accurato; esprimere rammarico e lamentele per eventi passati, presenti o futuri in modo più accurato; usare alcuni aggettivi come intensificatori di altri elementi della frase)
 • Parole in musica (acquisire consapevolezza di alcune forme „scorrette“ diffuse nell’italiano colloquiale; riconoscere le differenze di significato delle parole omografe)
 • Quanto sei figlio? (Fare esclamazioni, esprimere dubbi e desideri, dare ordini; usare frasi enunciative; esprimere la causa e la temporalità in modo implicito; usare forme cristallizzate; descrivere e definire le persone in base all’aspetto; usare espressioni idiomatiche derivanti dalla gestualità)
 • Tutti all’Opera! (descrivere un genere musicale; esprimere un parere o una preferenza; enfatizzare un elemento del discorso; la pronuncia con raddoppiamento fonosintattico)
 • Donne d’Italia (commentare delle statistiche; esprimere ipotesi; esprimere un concetto in modo ridondante; esprimere un parere in forma attenuata; rafforzare un concetto)
 • L’italiano (mi) cambia (comprendere il significato ed usare neologismi; usare forme idiomatiche per intensificare gli aggettivi; riprodurre enunciati passati contenenti comandi ed espressioni relative al tempo; parlare del proprio rapporto con l’apprendimento linguistico

Gramatické aspekty:

 • la formazione del superlativo degli aggettivi mediante i prefissi arci-,stra-, super-, iper-; i prefissi accrescitivi con verbi e avverbi; il futuro semplice e anteriore in frasi negative; il congiuntivo nelle frasi dislocate
 • la frase scissa esplicita e implicita; la frase pseudoscissa,; la frase scissa interrogativa e temporale; l’uso dei tempi passati dell’indicativo; il trapassato remoto
 • la concordanza dei tempi al congiuntivo (anteriorità); i verbi difettivi e del participio passato; la concordanza dei tempi con la principale al condizionale presente; la frase implicita con la principale al condizionale presente; usi regionali dei verbi essere/stare (centrosud) e avere/tenere (sud)
 • il congiuntivo esortativo, dubitativo e ottativo nelle frasi indipendenti; usi del participio presente e passato; il participio passato in alcune espressioni idiomatiche; il participio passato nelle subordinate implicite; l’aggettivo Bello
 • Differenza tra l’uso del futuro semplice e del condizionale passato per esprimere la posteriorità; il congiuntivo imperfetto e trapassato retti da un verbo al condizionale passato
 • gli intensificatori Bello e Buono
 • il Che polivalente; il Che polivalente di tempo e di luogo; i pronomi relativi doppi Chi e Quanto; varianti linguistiche e stilistiche del periodo ipotetico; frasi temporali e causali introdotte da Se

 • L’infinito presente e passato; il gerundio assoluto (presente e passato); il gerundio in forme cristallizzate; la posizione del soggetto con il gerundio; la parola Ancora;

 • L’infinito retto dalle preposizioni Da e Per; la dislocazione a destra; l’uso dell’avverbio Addirittura; altri usi particolari della preposizione Da

 • Il periodo ipotetico con ipotesi in forma implicita; I connettivi ipotetici; il non pleonastico; Le espressioni Non solo…ma anche, non è che…però; usi dei segnali discorsivi

 • I superlativi idiomatici

 • Alcuni verbi pronominali; l’imperativo nel discorso indiretto; usi particolari dell’avverbio Tanto

Súvislosť so SERR: C1 – fáza efektivity