Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Letné intenzívne kurzy

 

Letné intenzívne kurzy

Letné intenzívne kurzy 8. júl - 1. august 2019

 

A1.1 - úplní začiatočníci

Dĺžka kurzu: 48 hod. (16 lekcií)
Kalendár: od pondelka do štvrtka, nevyučuje sa na štátny sviatok 5. júla

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min. 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 18. 6. 2018
Vstupný test: -
Cena kurzu: 165 €
Učebnica: Nuovo espresso 1, lekcie 1-5
Počet študentov: 6 - 12

Ciele:
Porozumieť najbežnejším výrazom a základným frázam s cieľom naplniť konkrétne potreby a tieto vedieť používať.
Vedieť predstaviť seba a iných a klásť otázky týkajúce sa informácií osobného rázu, napr. o mieste, kde človek žije, o ľuďoch, ktorých pozná a veciach, ktoré vlastní a na podobné otázky vedieť odpovedať.
Vedieť sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, pokiaľ druhá osoba hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotná napomáhať.
Vedieť jednoduchým spôsobom opísať vlastné zázemie, prostredie, ktoré ma bezprostredne obklopuje.

Učebný plán korešponduje s obsahom prvých piatich lekcií učebnice Nuovo espresso 1:

- Primi contatti (zoznámenie - vedieť sa pozdraviť, predstaviť, opýtať sa na meno a bydlisko; predstaviť ďalšiu osobu, dať číslo telefónu a adresu, požiadať o zopakovanie informácie)
- Io e gli altri (ako začať konverzáciu, predstaviť sa/niekoho, opýtať sa na osobné údaje a poskytnúť ich, informovať sa ohľadom jazykových znalostí druhých a poskytnúť informácie o svojich, vyjadriť nad niečím ľútosť, poďakovať, spýtať sa na vek a oznámiť svoj vek)
- Buon appetito! (vedieť si objednať v bare a v reštaurácii; požiadať o niečo a objednať si niečo zdvorilým spôsobom, požiadať o veci chýbajúce na stole, vypýtať si účet, vedieť si objednať telefonicky)
- Tempo libero (hovoriť o voľnom čase, o tom, ako často niektoré činnosti opakujeme, vyjadriť svoj vkus a čo uprednostňujem, vyjadriť súhlas a nesúhlas, opýtať sa a vedieť odpovedať na čas)
- In albergo (objednať hotelovú izbu, opýtať sa a poskytnúť informácie, opýtať sa na cenu a poskytnúť info o cene hotelovej izby, rozprávať o zariadení izby, informovať sa ohľadne predmetov v izbe, sťažovať sa, popísať byt, prenajať si byt, zdôvodniť svoje rozhodnutie/výber)

GRAMATIKA: osobné zámená, slovesá I.,II. a III. triedy v prítomnom čase, zvratné slovesá, nepravidelné slovesá - bere, uscire, andare, sapere, potere, piacere; zhoda podstatných mien s prídavnými; opytovacie zámená, predložky a, in, per, con, senza, určitý a neurčitý člen;

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR): A1.1 prvý kontakt

 

 

 

A2/B1 - mierne pokročilí

Dĺžka kurzu:
2. – 30. júl: 48 hod. (16 lekcií),
2. - 16. júl: 24 hod. (8 lekcií)
17. - 30. júl: 24 hod. (8 lekcií)

Kalendár:
od pondelka do štvrtka, nevyučuje sa na štátny sviatok 5. júla

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min., 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 18. 6. 2018
Vstupný test: áno
Cena kurzu: 165 € - 16 lekcií
                   109 € - 8 lekcií

Učebnica: rôzne didaktické materiály, v réžii lektora

Počet študentov: 6 - 13

Ciele:
Porozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa dotyčného bezprostredne dotýkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).

Vedieť komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.

Vedieť jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Rozumieť hlavným myšlienkam zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie (input) týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa bežne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.

Vedieť si poradiť vo väčšine situácií ktoré môžu nastať pri cestovaní do oblastí, kde sa týmto jazykom hovorí.

Vedieť napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dotyčný dobre pozná, alebo ktoré ho osobne zaujímajú.

Byť schopný opísať svoje zážitky a udalosti, sny nádeje a ciele a vedieť stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR): A2 prežitie

 

 

B2 - pokročilí

Dĺžka kurzu:
2. – 30. júl: 48 hod. (16 lekcií),
2. - 16. júl: 24 hod. (8 lekcií)
17. - 30. júl: 24 hod. (8 lekcií)

Kalendár:
od pondelka do štvrtka, nevyučuje sa na štátny sviatok 5. júla

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min., 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 18. 6. 2018
Vstupný test: áno
Cena kurzu: 165 € - 16 lekcií
                   109 € - 8 lekcií

Učebnica: rôzne didaktické materiály, v réžii lektora

Počet študentov: 6 - 13

Ciele:
Vedieť porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa tak konkrétnych ako abstraktných tém, vrátane odborne zameraných diskusií vo svojom odbore.

Dokázať sa zúčastniť rozhovoru tak plynulo a spontánne tak, že je možné viesť bežný rozhovor s s hovoriacimi v rodnom jazyku bez zvýšeného úsilia zo strany ktoréhokoľvek účastníka rozhovoru.

Vedieť napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko, týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod a nevýhod rôznych možností.

 

 


25