Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Samohodnotenie

 

Samohodnotenie

Aká je tvoja úroveň taliančiny?

Táto tabuľka samohodnotenia nie je náhradou za vstupný test do jazykových kurzov inštitútu, slúži skôr ako pomôcka na verifikáciu úrovne taliančiny u jednotlivcov.

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ - POUŽÍVATEĽ ZÁKLADOV JAZYKA


A1 - fáza prvého kontaktu
Rozumie najbežnejším výrazom a základným frázam na uspokojenie konkrétnych potrieb a vie ich používať. Vie predstaviť seba a iných a klásť otázky týkajúce sa informácií osobného rázu, napr. o mieste, kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a veciach, ktoré vlastní a na podobné otázky vie odpovedať. Dokáže sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, pokiaľ druhá osoba hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotná napomáhať.


A2 - fáza prežitia
Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní). Dokáže komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach. Vie jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

MIERNE POKROČILÍ - SAMOSTATNÝ POUŽÍVATEĽ


B1- fáza prelomu
Rozumie hlavným myšlienkam zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie (imput) týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa bežne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase, atď. Dokáže si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní do oblastí, v ktorých sa týmto jazykom hovorí. Vie napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná, alebo ktoré ho osobne zaujímajú. Dokáže opísať svoje zážitky a udalosti, sny nádeje a ciele a vie stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.


B2 - fáza pokroku
Dokáže porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa tak konkrétnych ako aj abstraktných tém, vrátane odborne zameraných diskusií vo svojom odbore. Dokáže sa zúčastniť rozhovoru tak plynulo a spontánne, že môže viesť bežný rozhovor s hovoriacimi v rodnom jazyku bez zvýšeného úsilia zo strany ktoréhokoľvek účastníka rozhovoru. Vie napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko, týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod a nevýhod rôznych možností.

POKROČILÍ - SKÚSENÝ POUŽÍVATEĽ


C1 - fáza produktivity
Rozumie širokej škále náročných a dlhých textov a rozpozná implicitné významy textov. Vie sa plynulo a pohotovo vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Jazyk používa pružne a efektívne za spoločenským, akademickým a procesným účelom. Dokáže vytvoriť zrozumiteľné, dobre usporiadané a odborné texty na zložité témy, čím preukazuje zvládnutie kompozičných útvarov, spojovacích výrazov prostriedkov kohézie.


C2 - fáza ovládania jazyka
S ľahkosťou rozumie takmer všetkému, čo si vypočuje alebo prečíta. Dokáže zhrnúť informácie z rôznych hovorených či písaných zdrojov a pritom dokáže predniesť polemiku a vysvetlenie v logicky usporiadanej podobe. Dokáže sa spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať a rozlišovať jemné významové odtiene dokonca aj v zložitých situáciách.


15