Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Skúšky CILS

 

Skúšky CILS

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave sprostredkováva na základe zmluvy s Univerzitou pre cudzincov v Siene skúšky CILS
– Certifikát o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka. Je to oficiálny dokument , ktorý preukazuje úroveň jazykovo – komunikatívnych zručností v taliančine ako cudzom jazyku.

Stupnica certifikátov Cils bola vypracovaná v súlade s európskymi parametrami, ktoré Rada Európy načrtla v dokumente nazvanom Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Šesť úrovní CILS určuje jazykovo – komunikačnú spôsobilosť vo vyšších úrovniach. Jednotlivé úrovne sú autonómne a úplné: certifikát každej úrovne odráža stupeň komunikatívnych zručností prispôsobených špecifickým sociálnym, profesionálnym a študijným kontextom.

Skúška pozostáva z 5 častí: počúvanie, čítanie s porozumením, analýza komunikačných štruktúr, písomná kompozícia, ústny prejav. V prípade, že sa absolventovi nepodarí úspešne zvládnuť všetkých päť častí, má možnosť zopakovať si chýbajúce časti skúšky do 18 mesiacov od prvej skúšky, teda maximálne 3 krát.

Vzor testov:
Na stránke Univerzity pre cudzincov v Siene nájdete z každej úrovne jeden exemplár úloh vrátane audionahrávky a kľúča k výsledkom. 

Dátumy najbližších skúšok:

15. december 2022 (zápisy od 3. októbra do 2. novembra)
16. február 2023 - iba "B1 cittadinanza" (zápisy od 16. decembra 2022 do 16. januára)
8. jún 2023 (zápisy od 20. marca do 20. apríla)

 

prihlaska

  • K prihláške je potrebné pripojiť fotokópiu občianskeho preukazu a poslať ich poštou alebo emailom na adresu corsi.iicbratislava@esteri.it 
  • Po obdržaní prihlášky Vám emailom zašleme číslo účtu spolu s variabilným symbolom, potrebné na úhradu zápisného poplatku, splatného do termínu ukončenia zápisov.

Čakacia doba na výsledky skúšky je cca 3 mesiace od jej absolvovania, certifikáty sú zasielané cca po mesiaci od vyhlásenia výsledkov.

Tabuľka úrovní CILS s poplatkami za skúšku:

Úrovne CILS  Poplatok za skúšku poplatok za 1 časť*
A1/A2   € 40,-   € 13,-   
UNO - B1 € 60,- € 20,-
DUE -B2 € 70,- € 23,-
TRE - C1 € 80,- € 25,-
QUATTRO -C2 € 90,- € 28,-
B1 cittadinanza € 100,- ---


* - týka sa kandidátov, ktorí opakujú jednu alebo viacero častí skúšky (v prípade, že sa absolventovi nepodarí úspešne zvládnuť všetkých päť častí, má možnosť zopakovať si chýbajúce časti skúšky do 18 mesiacov od prvej skúšky, teda maximálne 3 krát)

 


938